Stanovy spolku

Stanovy spolku Přátelé Starého Rokytníku, z.s.

1. Základní ustanovení

Název spolku: Přátelé Starého Rokytníku z.s.

Sídlo: Osiková 401, 541 01 Trutnov

Účel spolku: Obnovou chátrajícího architektonicky cenného kostela sv. Šimona a Judy a kultivací jeho okolí vytvořit v centru obce Trutnov – Starý Rokytník důstojný prostor pro pořádání kulturních akcí a v případě zájmu místních občanů také pro konání církevních obřadů.

2. Vznik spolku

Spolek vzniká usnesením ustavující schůze.

3. Orgány spolku

Statutární orgánem je Výbor spolku.

Výbor spolku tvoří předseda, místopředseda, a člen výboru spolku.

Kontrolní komise – je vnitřním orgánem spolku nezapisuje se do veřejného rejstříku. Komise kontroluje účelné využití finančních prostředků, dohlíží na správné čerpání grantů, dotací a darů, spolu s odborníky kontroluje postup stavby. Je tříčlenná.

Členská schůze spolku – je nejvyšším orgánem spolku

4. Členská schůze

 • členská schůze je nejvyšším orgánem spolku
 • členskou schůzi svolává statutární orgán spolku minimálně 1x za rok
 • Schůze může být svolána na žádost 1/3 členů spolku
 • schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku
 • usnesení se přijímají většinou hlasů přítomných členů
 • z členské schůze je vyhotoven zápis a každý člen smí do zápisů nahlížet
 • členská schůze volí a odvolává
  • předsedu, místopředsedu a člena výboru spolku
  • předsedu a další dva členy kontrolní komise
 • členská schůze si může  vyhradit rozhodování i v těch věcech, které jsou v pravomoci statutárního orgánu Spolku.

5. Členství ve Spolku

 • členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, působící na území ČR
 • členství ve spolku je dobrovolné a vzniká schválením písemné přihlášky výborem spolku. Členství zakládajících členů vzniká na ustavující schůzi spolku.
 • Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 • Členská schůze může rozhodnout  o čestném členství, čestný člen má právo být kdykoliv slyšen u všech orgánů spolku.
 • Členství zaniká:
  • Doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku
  • Rozhodnutím členské schůze o vyloučení pro hrubé porušení povinností člena, učiněným ¾ hlasů přítomných členů spolku
  • Úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby a zánikem spolku

6. Práva a povinnosti členů spolku

Práva členů jsou: 

 • podílet se dle svých schopností a dovedností na činnosti Spolku;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku; každý člen má na členské schůzi právo na vysvětlení záležitostí spolku
 • účastnit se jednání a rozhodování Členské schůze; každý člen má právo volit a být volen do orgánů spolku

Povinnosti členů:

 • dodržovat Stanovy a vnitřní směrnice Spolku,
 • podle svých možností přispívat k naplnění účelu spolku, pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku
 • jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku a jeho zájmy,
 • chránit majetek Spolku i majetek spolku svěřený, a pečovat o něj.

7. Formy činnosti spolku

Spolek vyvíjí činnosti k dosažení účelu spolku.

 • Vedle zachování funkce duchovní,  pořádání výstav obrazů a fotografií, koncertů a hudebních večerů, mluveného slova a jiných společenských aktivit obyvatel Starého Rokytníka  a lidí ze širokého okolí Trutnova. Po ukončení činnosti spolku bude majetek nabídnut církvi nebo obci.
 • spolupráce s církevními, městskými, obecními, krajskými a dalšími orgány státní správy
 • zajištění financování nutných oprav kostela a přilehlého okolí formou dotací, darů, grantů, sponzorských příspěvků  apod.
 • podílet se na organizování rekonstrukce kostela a přilehlého okolí a s najatými odborníky dohlížet na její průběh
 • Získané finanční prostředky spravovat s péčí řádného hospodáře. (Podrobná ustanovení o nakládání s fin. prostředky stanoví členská schůze).
 • za tímto účelem bude založen speciální účet u  vybrané banky
 • jednat s firmami s cílem uzavřít s nimi smlouvy pro úspěšnou rekonstrukci kostela a přilehlého pozemku
 • spolupracovat s dalšími spolky podobného zaměření
 • publicistická a osvětová činnost
 • vedlejší činností spolku může být i hospodářská činnost spolku na podporu hlavní činnosti spolku

8. Výbor spolku

 • výbor spolku se schází dle aktuální potřeby a řeší  zejména podání žádostí o financování a výběr dodavatelských firem

9. Předseda spolku

 • řídí činnost spolku a jednání členské schůze
 • zastupuje činnost spolku navenek, zejména jednání s církevními orgány a orgány státní správy
 • má právo činit právní úkoly spolku v běžných záležitostech do výše max. 20 tis. Kč, i běžné záležitosti mají být schváleny výborem spolku nebo členskou schůzí (může být upraveno vnitřním předpisem)
 • je povinen pravidelně předkládat účty a uzavřené smlouvy revizní komisi

10. Místopředseda spolku

 • zastupuje předsedu spolku v případě jeho nepřítomnosti ve všech bodech dle 9)

11. Jednání za spolek

K názvu spolku připojí svůj podpis předseda a jeden člen výboru spolku, v běžných záležitostech postačí předpis předsedy nebo místopředsedy spolku.

Právní poměry i jednání spolku navenek se řídí obecnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí spolku, konanou dne 1.12.2018 v Trutnově – Starém Rokytníku.